Adatvédelem

1. A tájékoztató célja

A Korrekt Optika mint adatkezelő az alábbi jogi közlemény tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el és az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó, illetve a hatályos EU 2016/679 GDPR Adatvédelmi Rendelet szerinti elvek alapján jár el a kezelt adatokkal.

1.1 A tájékoztató hatálya

A tájékoztató a weboldalon és e-mailen az adatkezelőnek megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.2 Harmadik fél általi adatkezelések

A honlapon elérhető harmadik fél által üzemeltetett hirdetések, nyereményjátékok, promóciók és szolgáltatások pl. Facebook, Google + és az alphabet.inc adatkezelési elveire az azt üzemeltető adatkezelő adatvédelmi elvei az irányadóak, és ezekért a korrekt optika semmilyen felelősséget nem vállal.

2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő a látogató által megadott személyes adatok kizárólag a következő felsorolásban szereplő célokra használja és tárolja: megrendelések lebonyolítása a szerződésben foglalt feltételek későbbi bizonyítása, valamint saját részére kimutatások készítése.

2.1 Az adatok biztonsága

Az adatkezelő minden tőle elvárható lépést megtesz, hogy a látogató által önként megadott személyes adatok tárolása, őrzése és kezelése biztonságosan történjen, illetve azok jogosulatlan felhasználásának és hozzáférésének lehetőségét kizárja.

2.2 Az adatkezelés Jogalapjai:

A Korrekt Optika Kft. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárlók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. Hozzájárulását a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 

Az adatkezelő adatai és elérhetősége

Név: Korrekt Optika Kft

Adatvédelmi képviselő: Emődi Nikoletta

Székhely és levelezési cím: 1107 Budapest Szállás u 11/c

Cégjegyzékszám: 01-09-935758

Bejegyző cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 22611866-2-42

Telefonszám: + 36 30 979 7073

E-mail cím: korrektoptika@ gmail.com

3. Az adatok kezelésének időtartalma

3.1 Regisztráció esetén

A regisztráció közben megadott személyes adatok kezelése a regisztráció megerősítése gomb megnyomását követően kezdődik és a regisztrációt kérő törlési igényéig tart.

A regisztráció törlését a Vásárló kérheti e-mail ben vagy postai úton is. A kérelem beérkezést és feldolgozást követően 5 munkanapon belül a Korrekt optika visszaállíthatatlanul törli.

A regisztráció jelenleg nem elérhető!

3.2 Egyéb elektronikus kapcsolatfelvétel esetén

E-mail és telefonos rendelés esetén a rendelést követően kezdődik és az adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok teljesüléséig tart az adatok kezelése.

Kapcsolatteremtéskor vagy érdeklődés esetén a Korrekt Optika Kft tudomására jutott személyes adatok esetén az első kapcsolatfelvételtől kezdődik és amennyiben annak nincs az adatkezelési nyilatkozatban meghatározott célja akkor azok 30 napon belül törlésre kerülnek.

A fenti rendelkezések nem vonatkoznak az érintett jogszabályokban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítésére. (Pl. számviteli jogszabály)

4. A kezelés alá vont adatok köre

4.1 Technikai jellegű adatok

A weboldal böngészése során több a látogatással kapcsolatos információk kerülnek rögzítésre melyeket a rendszer egy vagy több log fájlban tárol és folyamatosan végez.

A log-fájlban tárolt adatokat a rendszer nem kapcsolja össze a regisztrációban megadott adatokkal.(A Log fájlokban rögzítésre kerül az IP cím, a meglátogatott oldal URL címe, valamint az időpontja.) Ezeket az adatokat a Korrekt optika csak és kizárólag a weboldal működtetéséhez, a felhasználói élmény javításához és saját elemzéseihez használja fel. A fenti adatokhoz csak a Korrekt optika fér hozzá.

4.2 Internetes Cookie-k (sütik)

A Korrekt optika által üzemeltetett www.korrektoptika.hu weboldal két féle cookie-t használ a látogató böngészőjének azonosításához és a felhasználói élmény javításához.

Átmeneti cookie:

ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlésre kerül és egy állandó cookie ami a weboldal megfelelő működésére szolgál. Ezeket a böngésző automatikusan letölti és tárolja a Vásárló eszközén az oldal felkeresésekor. Ezért a vásárlónak engedélyeznie kell a böngészőjében a cookie-kat. Ennek megtörténtéről a vásárló a Korrekt optika tól további tájékoztatást nem kap.

A Korrekt optika által használt cookiek veszélytelenek a Látogató és a Vásárló eszközére abban káros tartalom nem található.

4.3 Személyes adatok

A Megadandó és a kezelés alá vont személyes adatok felsorolása a regisztrációhoz vagy az e-mailes rendeléshez.

Név

Cím

telefonszám

E-mail cím

Szállítási adatok

Számlázási adatok (Név, Cím) amennyiben nem egyezik a szállítási címmel.

5. Személyek akik megismerhetik az ön adatait.

Az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célok érdekében a Korrekt Optika Kft. és munkatársai ismerhetik meg az ön adatait melyet harmadik félnek nem adnak ki és azokat nem teszik közzé.

A Korrekt optika adatfeldolgozót vesz igénybe a megrendelések, elszámolások és a számviteli törvényben meghatározott kötelezettségeinek teljesítésének érdekében. A külső szereplők (adatfeldolgozó) adatkezeléséi gyakorlatáért a Korrekt optika nem felelős.

7. Vásárlói jogok

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

A látogató bármikor kérhet tájékoztatást a rá vonatkozó és a Korrekt Optika Kft. által kezelt személyes adatairól, illetve azok felhasználásának céljairól, időtartalmáról és az adatfeldolgozók köréről. A kérelem Benyújtását követően a Korrekt optika 30 napon belül írásban válaszol a feltett kérdésekre és adja meg a kívánt tájékoztatást.

Az adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy észrevétellel a látogató a Korrekt optika Kft. - től az alábbiakban megjelölt elérhetőségeken kaphat felvilágosítást.

Adatvédelmi képviselő: Emődi Nikoletta

Elektronikus elérhetőség: korrektoptika@ gmail.com

Telefon: + 36 30 979 7073

 

A helytelen adatok módosítását, törlését, zárolását a Vásárló bármikor jogosult kérni a Korrekt Optika Kft. mint adatkezelőtől.

A kérelem berkezését követően a kért módosítások vagy az adatok törlése 30 napon belül visszavonhatatlanul megtörténik. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályokban (pl: számviteli szabályozás) meghatározott a Korrekt Optika Kft. -re vonatkozó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok, melyeket a szükséges időtartamig a Korrekt Optika Kft. megőriz.

A személyes adatok zárolása, törlése, módosítása esetnén a vásárlót és mindazokat értesíteni kell akiknek korábban azokat adatkezelés céljára továbbították. Amennyiben a vásárló jogos érdekeit nem sérti az értesítés mellőzhető.

Ha a Vásárló által kért módosításokat a Korrekt Optika Kft. nem tudja teljesíteni akkor a Korrekt optika közli annak ténybeli és jogi akadályait a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül.

Az érintettnek joga van tiltakozni a megadott személyes adatok kezelése ellen. A Korrekt Optika Kft. tudomására jutott tiltakozásra 15 napon belül írásban válaszol.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Korrekt Optika Kft.

Adatvédelmi képviselő: Emődi Nikoletta

1107 Budapest Szállás utca 11/C

Elektronikus elérhetőség: korrektoptika@ gmail.com

Telefon: + 36 30 9797073

www.korrektoptika.hu

További jogérvényesítési lehetőségeket az érintett számára a Polgári törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) valamint az Info.tv biztosít melyek az alábbiak.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c.

www.naih.hu

tel: + 36 1 391-1400

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Pest megyei Bíróság

1055 Budapest Markó utca 16

Tel: + 36 1 268 4500

www.kuria-birosag.hu

kuria@kuria.birosag.hu

 

8. Egyéb rendelkezések.

A Korrekt optika tudomására jutott vagy megadott adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért az azt átadó személy felel.

Ha a szolgáltatások igénybevételéhez a Vásárló harmadik fél adatait adta meg és ezzel bármilyen kárt okozott a Korrekt optika kártérítési igényre és érvényesítésére jogosult az adatot megadott vásárlóval szemben.

A vásárló a honlap használatával egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a megadott adatok és szerkeszthető tartalmak a Korrekt optika és harmadik fél jogait és jogos érdekeit nem sértik. A megadott adatokkal kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

A Korrekt Optika Kft.-t ért bárminemű kár esetén minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személyazonosságának megállapításához.

A Korrekt optika jelenleg több harmadik fél által nyújtott szolgáltatást is biztosít oldalain de ezeknek a szolgáltatásoknak az adatkezelési gyakorlatáért a Korrekt optika nem felelős.

Jelenleg az alábbi szolgáltatók érhetőek el:

facbook.com, twitter.com google.hu és az azokhoz kapcsolódó google inc. szolgáltatások és leányvállalataik.

A Korrekt optika Jogosult bármikor megváltoztatni az adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan de a vásárlót erről előzetesen értesíti. A módosított Adatkezelési Tájékoztatót a vásárló ráutaló magatartással vagy a szolgáltatás használatával elfogadja.

 

Korrekt Optika
Kotysoft ™